Zoeken

CO2-prestaties VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling

Binnen onze branche is aandacht voor CO2-reductie belangrijker dan ooit. VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO) heeft daarom de ambitie om in 2030 volledig emissievrij te werken. Lees hier meer over ons duurzaamheidsbeleid en de start van de campagne emissievrij2030. Ieder jaar realiseren wij weer gebouwen met een nog betere energieprestatie dan de gebouwen die we een jaar eerder hebben gerealiseerd. Hierbij is het goed om te erkennen dat energie wordt gebruikt in de hele bouwketen, van het winnen van grondstoffen tot en met het verwerken van de restmaterialen na de sloop van een gebouw. Om ons eigen aandeel in de bouwketen effectief te reduceren heeft VolkerWessels een actief energiemanagementbeleid dat gericht is op het reduceren van het energieverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-emissie. Daarnaast doen we nieuw onderzoek naar de CO2-emissie in de keten en werken we samen met opdrachtgevers en leveranciers om de uitstoot in de hele keten te reduceren door slimme keuzes te maken in materialen, constructies, installaties en bouwmethoden. Uiteraard willen we ook graag ons eigen huishouden op orde hebben en kijken we kritisch naar ons wagenpark en onze kantoren. Transparantie helpt ons en onze ketenpartners om inzicht te krijgen in de CO2-emissie en de reductie initiatieven in de hele bouwketen.

Footprint 2023 BVGO

CO2-prestaties VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling

De CO2-emissie in 2023 van VolkerWessels BVGO bedroeg ruim 13 duizend ton CO2. Dit is absoluut gezien een daling van 42% ten opzichte van de uitstoot van het basisjaar 2019, toen ruim 23 duizend ton CO2 werd veroorzaakt (scope 1 & 2 volgens de CO2-Prestatieladder). Zoals te zien in de toegevoegde grafiek komt het grootste deel (82%) van de uitstoot uit ons (lease) wagenpark en verwarming op onze kantoren.

In 2020 zijn er door CSR VolkerWessels doelstellingen voor 2025 bepaald. Ook voor BVGO geldt een CO2-reductie van 25% ten opzichte van basisjaar 2019 (in ton CO2 per euro omzet). De relatieve uitstoot is in 2023 met 33% gedaald ten opzichte van het basisjaar. Daarmee lopen we voor op schema voor het behalen van de reductiedoelstelling van 2025. 
In 2030 willen we tenminste 70% reductie hebben behaald maar streven we naar volledig emissievrij werken. Daarom zetten we de komende jaren in op de volgende maatregelen:

 • Verdere elektrificatie van het wagenpark (lease- en bedrijfswagens)
 • Toenemend gebruik van elektrisch van (bouwplaats)materieel
 • Uitbreiden van het aantal circulaire Bouwhubs in stedelijke gebieden
 • Verduurzamen en elektrificeren van de kantoorlocaties en de bouwplaatsen
 • Aanleg van aanvullende zonneparken op VolkerWessels-locaties 
 • Verduurzamen van het woonconcept MorgenWonen
 • Toepassen van duurzame en circulaire materialen, incl. een Materialenpaspoort op ieder project
 • Verregaande scheiding en het voorkomen van afval

SKAO

De CO2-prestatieladder verplicht elk bedrijf te publiceren over hun uitstoot, reductiemaatregelen en keteninitiatieven. Op de website van SKAO kunt u aanvullende informatie vinden over: 

 • Onze ketenanalyses 
 • Materiële emissies 
 • Sector- en keteninitatieven 
 • Ontwikkelingsprojecten 

Klik hier voor meer informatie 

CO2-reductie

Ons reductiebeleid focust zich met name op het reduceren van uitstoot binnen de vervoerscategorie en het elektriciteitsverbruik. Op concernniveau zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de inkoop van groene stroom uit Nederlandse wind, een energiesoort die geen emissies toegerekend krijgt. Hierdoor wordt de totale CO2-emissie van VolkerWessels gereduceerd en draagt VolkerWessels bij aan het vergroten van de vraag naar duurzaam opgewekte energie.
  
In 2022 is de opwekking van groene stroom via zonnepanelen opnieuw verder toegenomen. Zo is het zonnepark De Wildert in gebruik genomen wat nu voor 20% van de groene stroomvoorziening van VolkerWessels invult, waaronder een deel voor BVGO. En er zijn 25 kantoor- en productielocaties voorzien van zonnepanelen, waarvan onder andere vier toeleverende BVGO-bedrijven.  

De andere grote bijdrage in de reductie is de vergroening van het leasewagenpark van VolkerWessels BVGO. Sinds dat in 2018 ook elektrische auto’s zijn toegevoegd aan de lease-opties neemt het aandeel elektrische auto’s jaarlijks toe, zo ook in 2022. Dat is in lijn met de in 2022 verder aangescherpte doelstellingen van VolkerWessels BVGO ten aanzien van de uitstoot van het wagenpark: 50% elektrisch in 2025 en 100% elektrisch in 2030.
  
Daarnaast neemt van de niet-elektrische auto’s het aandeel diesels steeds verder af en wordt bij de benzine-auto’s sterk gestuurd op een A of een B label, iets waar al sinds 2010 een actief beleid op wordt gevoerd. Hierdoor neemt de uitstoot per gereden  kilometer en dus de CO2-emissie van VolkerWessels BVGO verder af.  

De keten en initiatieven

Samenwerking met de hele keten is een belangrijk onderdeel van het beleid van VolkerWessels BVGO om een positieve bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-emissies in de hele bouwketen. Uit een analyse van deze Scope 3 emissies is gebleken dat de productie van grondstoffen, het gebruik van de gebouwen die VolkerWessels bouwt en de sloop en recycling van deze gebouwen hierin het grootste aandeel hebben. 

De bedrijven van VolkerWessels BVGO zijn, vaak in samenwerking met zusterbedrijven uit het VolkerWessels concern, betrokken bij diverse initiatieven om de bouwwereld te verduurzamen: 

MorgenWonen 

Een diepgaande ketenanalyse van de volledige bouwketen van het bouwconcept MorgenWonen laat overzichtelijk zien welke stappen in de keten de grootste bronnen van CO2-emissie zijn. Voor MorgenWonen is in 2022 een nieuwe ketenanalyse uitgevoerd. Deze conceptwoning heeft een CO2-uitstoot van 41 ton over een levensduur van 75 jaar. Hiermee hebben we een reductie behaald van ruim 30% ten opzichte van de 2014, waar de uitstoot nog 60 ton bedroeg.  Deze reductie is vooral behaald in de ketenstap ‘winning en productie’ van grondstoffen en materialen. 

De komende periode zullen we verder onderzoek doen naar mogelijkheden om het woonconcept verder te verduurzamen. Dat doen we onder andere door in gesprek te gaan met belangrijke stakeholders. Hierbij kijken we niet alleen naar het verlagen van de CO2-uitstoot maar ook naar andere aspecten zoals bijdragen aan biodiversiteit en gezondheid. 

Keteninitiatieven 

VolkerWessels is groot voorstander om met een brede doorsnede van de branche grote stappen te zetten in CO2-reductie en verduurzaming van de bouw. Zo werken we actief aan de ontwikkeling en uitrol van het materialenpaspoort binnen ons concern, nemen we actief deel in het Betonakkoord en hebben we een samenwerking met FSC Nederland om zoveel mogelijk gecertificeerd hout te gebruiken, bestaande bossen te behouden en nieuwe (‘tinyforest’) bossen aan te leggen. 

 

Downloads

CO2-prestatieladderdocumenten

CO2-Bewust certificaat Niveau 4
2023 Meest Materiële Emissies
2023 Energiemanagementplan
2023 Communicatieplan
2022 Ketenanalyses circulair bouwen

 

Voortgangsrapportages

 

Voortgangsverslag 2023 jan-jun
Voortgangsverslag 2023 jan-dec
Voortgangsverslag 2022 jan-jun
Voortgangsverslag 2022 jan-dec
Voortgangsverslag 2021 jan-jun
Voortgangsverslag 2021 jan-dec