Zoeken

Privacyverklaring WAVE-app

De VERANTWOORDELIJKE is de werkmaatschappij van VolkerWessels Nederland BV waar u werkzaamheden voor verricht.

wave app.jpg

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om gebruik te kunnen maken van de WAVE-app verwerkt de VERANTWOORDELIJKE de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • (mobiel) Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De WAVE-app verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

WAVE staat voor: Wees Alert! Veiligheid Eerst! De WAVE-app is een belangrijk instrument om de werkveiligheid binnen de organisatie te bevorderen.

Met de WAVE-app kunt u via een digitaal formulier veiligheidsgerelateerde meldingen doen. Dit formulier wordt verwerkt door een medewerker binnen uw onderneming die zorg draagt voor de effectieve afhandeling van uw melding en eventuele benodigde maatregelen.

De geregistreerde meldingen worden tevens gebruikt voor het samenstellen van rapportages. De betreffende persoonsgegevens van de oorspronkelijke meldingen worden niet in deze rapportages gebruikt.

Hoe lang bewaart de VERANTWOORDELIJKE uw gegevens?

De VERANTWOORDELIJKE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

  • De periode noodzakelijk om de melding te verwerken.

Delen van persoonsgegevens met anderen?

De VERANTWOORDELIJKE deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u gesloten hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. De VERANTWOORDELIJKE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

In kaart brengen van gebruik van de WAVE-app

De WAVE-app maakt geen gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens van de WAVE-app op een later moment gebruikt om de prestaties van de app te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Privacytaskforce@volkerwessels.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. De VERANTWOORDELIJKE zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De VERANTWOORDELIJKE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de VERANTWOORDELIJKE via Privacytaskforce@volkerwessels.com.

De VERANTWOORDELIJKE heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware: zoals een virusscanner, antimalware software en firewall;
  • TLS: Wij versturen de ingevulde formulieren via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
  • Database encryptie: De ingevulde formulieren warden in een versleutelde database opgeslagen;
  • Anonimiseren: Persoonsgegevens in meldingen die gebruikt warden voor het samenstellen van rapportages en prestatieverbeteringen in de app, warden geanonimiseerd.