Omdat onze projecten zich richten op wonen, werken en mobiliteit, speelt VolkerWessels een belangrijke rol in de overgang naar een klimaatneutrale, circulaire en gezonde leefomgeving. Door ons te richten op het verbeteren van de gezondheid van mensen, op het versterken van de natuurlijke omgeving en op goed werkgeverschap, kunnen we als bouwbedrijf van grote meerwaarde zijn. Deze focus hebben we in de afgelopen jaren samen met onze stakeholders benoemd.

De zes duurzaamheidsspeerpunten van VolkerWessels

VolkerWessels heeft zes speerpunten met bijbehorende doelstellingen geformuleerd voor 2025. Drie van deze doelstellingen gaan over ontwikkelingen die duurzaamheid verder onderdeel maken van onze business. Daar willen we positieve invloed hebben. De andere drie doelstellingen gaan over duurzame bedrijfsvoering. Dit noemen we ‘ons eigen huis op orde hebben’. Met de focus op deze zes speerpunten kunnen we een grote bijdrage aan verduurzaming in de bouwsector leveren en onderscheiden we ons als een duurzame kennispartner in de markt.

Speerpunt 1: Circulaire ontwerpstrategieën

Door te bouwen volgens circulaire principes bouwen we met minder primaire grondstoffen en laten we grondstoffen in kringlopen circuleren. Gebruik van een Madaster materialenpaspoort, hoogwaardig hergebruik, recycling en een circulair ontwerp zijn daartoe de sleutel.

Lees meer

Speerpunt 2: Duurzaam materiaalgebruik

Als VolkerWessels willen we onze milieu-impact, die ontstaat door gebruik van grondstoffen en materialen, verlagen. Dit doen we door stapsgewijs het aandeel hernieuwbare en hergebruikte materialen te vergroten en het aandeel primaire grondstoffen te verlagen.

Lees meer

Speerpunt 3: Duurzame materieeldiensten

We werken aan oplossingen om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen op de bouwplaats omlaag te krijgen. Dit doen we door te investeren in slimme logistiek, het verduurzamen van ons materieelpark en door samen te werken met ketenpartners.

Lees meer

Speerpunt 4: CO2 van het wagenpark

In 2025 willen we de uitstoot van ons wagenpark met 25% hebben verlaagd ten opzichte van 2019. Tegelijkertijd compenseren we de resterende emissies van het wagenpark door te investeren in ‘carbon credits’, die ten goede komen aan milieuprojecten. We zien dat de coronamaatregelen een positieve impact hadden op de reductie van CO2-uitstoot door werkverkeer. Dit willen we graag op de lange termijn vasthouden, door thuiswerken en werken op andere locaties beter mogelijk te maken. Daarnaast is het elektrificeren van ons wagenpark een belangrijke maatregel.

Speerpunt 5: Afvalscheiding

Onze reststromen zijn grondstoffen en materialen die op de bouwplaatsen, fabrieken en kantoren vrijkomen. Momenteel scheiden en recyclen we al meer dan 95% van onze afvalstromen. Ons volgende doel is om dit klaar te maken voor hoogwaardiger gebruik.

Speerpunt 6: Social return

VolkerWessels helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan waardevol en passend werk. Hiermee voegen we waarde toe aan onze werken en aan onze samenleving. We streven naar een social return-score van 1,9% in 2025. Dat betekent dat we op elke 100 collega’s bijna 2 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. We realiseren dit o.a. via VolkerWessels Inclusief, het (interne) leer-werkbedrijf van VolkerWessels. 

Lees meer over VolkerWessels Inclusief

Meer voorbeelden zien van hoe wij ‘Bouwen aan duurzaamheid’ in de praktijk brengen?

Bekijk hier de videoserie