Zoeken

VolkerWessels realiseert hoger resultaat over 2023

VolkerWessels heeft in 2023 goed gepresteerd. In 2023 is onze EBT-marge met 10 basispunten gestegen naar 4,0% en is de omzet met 3,4% toegenomen tot € 6.825 miljoen. De nettowinst steeg met 7% tot € 205 miljoen. Een aanhoudende sterke vraag in een aantal sectoren waarin we actief zijn, een selectieve contractbenadering en voortdurende scherpe focus op risico- en contractmanagement dragen bij aan onze resultaatverbetering. De solvabiliteit is gelijk gebleven met 23%. De netto vorderingspositie (exclusief IFRS 16) blijft sterk en bedroeg per ultimo 2023 € 207 miljoen, gelijk aan de stand per ultimo 2022.

VolkerWessels
  • Nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders € 205 miljoen (2022: € 192 miljoen)
  • Resultaat voor belasting (EBT) €271 miljoen (2022: € 260 miljoen)
  • Orderportefeuille ultimo 2023 € 9.648 miljoen (2022: € 8.773 miljoen)
  • Omzet € 6.825 miljoen (2022: € 6.599 miljoen)
  • Solvabiliteit 23,0% (2022: 23,3%)


Operationele gang van zaken

Daar waar 2022 werd bepaald door een sterk oplopende inflatie, stijgende rente en onzekere beschikbaarheid van materialen hebben wij in 2023 een kentering kunnen vaststellen. De inflatie is uitgekomen op een significant lager niveau en als gevolg hiervan is ook de kapitaalmarktrente aan het einde van 2023 fors gedaald. Indien deze ontwikkeling zich doorzet, dan zal dit een positieve impuls geven aan onze bouw- en ontwikkelactiviteiten. In 2023 hebben wij vervolg gegeven aan de herkenbaarheid van onze bedrijven. In 2022 hebben wij onze bedrijven voorzien van een nieuw logo en afgelopen jaar hebben wij ons merk verder geladen met De Toekomstmakers [https://www.volkerwessels.com/nl/de-toekomstmakers-0]. Hiermee benadrukken wij dat ons bedrijf in al haar geledingen letterlijk bouwt aan de toekomst en op die manier ook een positieve bijdrage levert aan de samenlevingen waarbinnen wij actief zijn. Een waardevolle positionering ook op het gebied van het kunnen aantrekken van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.


Veiligheid

Onze veiligheidsprestatie is in 2023 verbeterd waarbij het aantal ongevallen verder af nam ten opzichte van 2022. Het aantal ongevallen met een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel is licht gedaald van 24 in 2022 naar 22 in 2023. Onze doelstelling blijft onveranderd om het aantal ongevallen te reduceren tot nul.


Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid nemen wij een leidende positie in de sector in en zetten wij belangrijke stappen om onze CO2 uitstoot verder te verminderen. De totale absolute CO2-uitstoot van VolkerWessels wereldwijd is met 19% gedaald ten opzichte van 2019. Deze daling komt door een absolute reductie van de CO2-uitstoot van 47 kton ten opzichte van peiljaar 2019 (uitstoot 247 kton) en lopen we grotendeels op schema voor onze ambitie emissievrij 2030. In Nederland is onze uitstoot t.o.v. 2019 met 28% gedaald, buiten Nederland met 8%. Op www.emissievrij2030.nl hebben wij aangegeven op welke wijze wij deze ambitie verwachten te realiseren samen met onze opdrachtgevers en partners.


Nettowinst en EBT-marge

In 2023 is onze EBT-marge met 10 basispunten gestegen naar 4,0% en steeg de nettowinst met 7% tot een bedrag van € 205 miljoen. Een aanhoudende sterke vraag in een aantal sectoren waarin we actief zijn, een selectieve contractbenadering en voortdurende scherpe focus op risico- en contractmanagement dragen bij aan onze resultaatverbetering.


Omzet

De omzet is in 2023 gestegen met 3,4% naar € 6.825 miljoen vergeleken met € 6.599 miljoen in 2022. De omzetstijging van 3,4% is voornamelijk zichtbaar bij onze Infrastructuur activiteiten in Nederland door de toevoeging van meerdere middelgrote projecten en onze Energie- en Telecom divisie profiteerde van de investeringen in de energietransitie en de toegenomen vraag naar glasvezelnetwerken in Nederland en Duitsland. Bij onze bouw- & vastgoedactiviteiten in Duitsland daalde de omzet met 6%.


Orderportefeuille

De orderportefeuille van VolkerWessels per 31 december 2023 is met circa 10% gestegen naar € 9.648 miljoen ten opzichte van € 8.773 miljoen per 31 december 2022. Bij onze Energie- en Telecom divisie en in Noord-Amerika waren wij succesvol in het binnenhalen van verschillende meerjarige contracten. Daarnaast hebben wij bij Infrastructuur Nederland een aantal aansprekende middelgrote projecten aangenomen en hebben wij onze sterke positie in de markt voor kleinere projecten weten te behouden. De orderportefeuille in het Verenigd Koninkrijk daalde voornamelijk door een vertraging van de gunning van meerdere raamcontracten naar 2024 en de orderportefeuille in Duitsland daalde door de impact van de verslechterende marktomstandigheden en vertraging in de vergunningsverlening. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden is de orderportefeuille van onze Bouw & Vastgoed divisie in Nederland op niveau gebleven. De groei met langere termijncontracten is een goede ontwikkeling voor de verdere stabiliteit van ons bedrijf, daar deze contracten met goede indexatie clausules een basis geven voor het selectief aannemen van meer kort cyclisch/project gerelateerd werk.


Solvabiliteit en liquiditeit

VolkerWessels beschikt over een solide kapitaalstructuur met een solvabiliteit van 23% per 31 december 2023, gelijk aan eind 2022. Het groepsvermogen bedraagt per 31 december 2023 € 0,9 miljard. De netto vorderingspositie (exclusief IFRS 16) blijft sterk en bedroeg per ultimo 2023 € 207 miljoen, gelijk aan de stand per ultimo 2022.

Onze werkkapitaal positie is ultimo 2023 verbeterd naar een negatieve stand ter hoogte van - € 38 miljoen, ten opzichte van - € 7 miljoen ultimo 2022. Het traditionele werkkapitaal verbeterde naar -€ 945 miljoen (2022: -€ 795 miljoen). Als gevolg van het innemen van een aantal interessante ontwikkelposities in met name Duitsland nam het strategisch werkkapitaal met meer dan € 100 miljoen toe tot € 907 miljoen.


Vooruitzichten

Op basis van ons orderboek en onze sterke financiële positie staat VolkerWessels goed gesteld voor 2024. Echter, wij verwachten ook dat een aantal onzekerheden in de markten waarin wij opereren, aanwezig blijven. Een daling van de korte rente in de tweede helft van 2024 zal naar verwachting een positief effect hebben op onze bouw- en ontwikkelactiviteiten. Geopolitieke ontwikkelingen daarentegen kunnen een negatief effect hebben op de economische ontwikkeling en daarmee op onze activiteiten. Per saldo, rekening houdend met onze sterke financiële positie, kijken wij met vertrouwen naar het lopende jaar.

 

Raad van Bestuur


Jan de Ruiter, Alfred Vos, Richard Leijnse, Dick Boers