Zoeken

JPO en gemeente Venlo gaan plannen maken voor voormalig veilingterrein in Venlo-Zuid

Landgraaf/Venlo, 10 juni 2021 – Projectontwikkelaar JPO, de gemeente Venlo en andere stakeholders gaan plannen maken voor de herontwikkeling van het voormalige veilingterrein in Venlo-Zuid. Dit 7 hectare grootte terrein ligt op een strategische plek in de stad, tussen hoogwaardige voorzieningen zoals het VieCuri Medisch Centrum, Fontys Hogeschool en Gilde Opleidingen. JPO, eigenaar van het voormalige veilingterrein en onderdeel van VolkerWessels, zal het voortouw nemen om een integrale ontwikkelvisie voor dit gebied te presenteren. De gemeente hecht grote waarde aan het verder versterken van het zogenaamde Middengebied en verwelkomt het initiatief van JPO.

Erwin Boom en Gard Stals op Veilingterrein Venlo.jpg

Multi helix

In het gebied bevindt zich een clustering van zorg, kennis, onderwijs en sport. Door de verbinding te zoeken tussen deze clusters, de overheid en het maatschappelijk veld ontstaat er een zogenaamde ‘multi helix’. Ervaring leert dat partijen die samen werken aan eenzelfde thema er baat bij hebben om in elkaars fysieke nabijheid te zitten en zich ruimtelijk meer open te stellen. Men kan faciliteiten en voorzieningen samen delen, gezamenlijk aan de slag om het talent in de zorg te boeien, binden en behouden en een plek creëren waar men een leven lang kan leren en meer zichtbaar kan worden voor de maatschappij. Zo wordt de toevallige ontmoeting gefaciliteerd, ontstaat er synergie en open uitwisseling van kennis.

In de vastgestelde Kadernota 2021 heeft het College van B&W de transformatie van het voormalig veilingterrein als prioriteit benoemd. Belangrijke overkoepelende thema’s als mobiliteit, groen en klimaatadaptatie zullen in de planvorming worden meegenomen.

Erwin Boom en Gard Stals op Veilingterrein Venlo.jpg
Links Erwin Boom, rechts Gard Stals

Erwin Boom, wethouder economie, arbeidsmarkt en hoger onderwijs van Venlo: "De ontwikkeling op het voormalige veilingterrein is enorm belangrijk voor Venlo. Deze plek ligt centraal in onze gemeente en dit is de gouden kans om de functies onderwijs, zorg en sport prominent met elkaar te verbinden. Oude hallen maken plaats voor innovatie en kennisdeling, waar gezondheid het centrale thema gaat zijn. Op deze manier wordt deze sector in Venlo duurzaam verankerd, wat onze arbeidsmarkt verder versterkt."

Gard Stals, directeur JPO: “Wij creëren graag leef- en werkomgevingen die ontstaan vanuit een visie die voor lange tijd het verschil maken. Door met elkaar een visie te ontwikkelen ontstaan projecten die verbinden. Plekken waarin de mens en gezondheid centraal staan. En dat lukt alleen door samen te durven dromen. Gemeente Venlo en JPO gaan samen met belangrijke stakeholders in het gebied werken aan de ontwikkeling van een integrale visie voor het gehele gebied waarin dit samenkomt.”

 

Ambitie, tijdslijn en oproep

Ambitie

JPO heeft de ambitie hier een bruisende omgeving te creëren met een mix aan functies die de aanwezige clusters van zorg, kennis, onderwijs en sport gaan versterken en verbinden. Kruisbestuivingen en interactie moeten gaan zorgen voor levendigheid en dynamiek met een geheel nieuw elan in dit gebied. Bij de landschappelijke inrichting zal nadrukkelijk worden ingezet op een groene en gezonde leefomgeving.

 

Tijdslijn

JPO is voornemens om de integrale ontwikkelvisie in 2021 af te ronden. Het daadwerkelijk realiseren volgt daarna en zal zeker enkele jaren in beslag nemen. Ondertussen stelt JPO een deel van het terrein open met tijdelijke ruimtes voor pioniers. Dat geeft twee voordelen: zo kan het gebied al tot leven komen en wordt er letterlijk ruimte gegeven aan initiatieven om te kunnen groeien.

 

Oproep

We nodigen nieuwe initiatiefnemers uit om mee te doen. Verschillende organisaties met raakvlakken hebben al interesse getoond. JPO roept partijen met ideeën op om zich aan te sluiten. Zij kunnen een email sturen aan info@jpo.nl.