icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Alle bedrijven

CO2-prestaties VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling

Binnen onze branche is aandacht voor CO2-reductie belangrijker dan ooit. VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO) heeft daarom de ambitie om in 2030 volledig emissievrij te werken. Lees hier meer over ons duurzaamheidsbeleid en de start van de campagne emissievrij2030. 

Ieder jaar realiseren wij weer gebouwen met een nog betere energieprestatie dan de gebouwen die we een jaar eerder hebben gerealiseerd. Hierbij is het goed om te erkennen dat energie wordt gebruikt in de hele bouwketen, van het winnen van grondstoffen tot en met het verwerken van de restmaterialen na de sloop van een gebouw. 

Om ons eigen aandeel in de bouwketen effectief te reduceren heeft VolkerWessels BVGO een actief energiemanagementbeleid dat gericht is op het reduceren van het energieverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-emissie. Daarnaast doen we nieuw onderzoek naar de CO2-emissie in de keten en werken we samen met opdrachtgevers en leveranciers om de uitstoot in de hele keten te reduceren door slimme keuzes te maken in materialen, constructies, installaties en bouwmethoden. Uiteraard willen we ook graag ons eigen huishouden op orde hebben en kijken we kritisch naar ons wagenpark en onze kantoren. 

Transparantie helpt ons en onze ketenpartners om inzicht te krijgen in de CO2-emissie en de reductie initiatieven in de hele bouwketen. 

CO2-prestaties VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling

CO2-emissie 2022

De CO2-emissie in 2022 van VolkerWessels BVGO bedroeg ruim 17 duizend ton CO2. Dit is absoluut gezien een daling ten opzichte van de uitstoot van het basisjaar 2019, toen ruim 23 duizend ton CO2 (scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder). Zoals te zien in de toegevoegde grafiek komt het grootste deel van de uitstoot uit ons (lease)wagenpark en elektriciteitsgebruik op kantoren en bouwplaatsen.  
 
In 2020 zijn er door CSR VolkerWessels doelstellingen voor 2025 bepaald. Ook voor BVGO geldt een CO2-reductie van 25% ten opzichte van basisjaar 2019.  

De relatieve uitstoot is (in ton CO2 per euro omzet) met 17% gedaald ten opzichte van het basisjaar. Hiermee lopen we op schema voor het behalen van de reductiedoelstelling van 2025. Absoluut gezien is de uitstoot ten opzichte van het basisjaar nog sterker gedaald, namelijk met 26% (6.242 ton). De komende jaren zullen we voornamelijk inzetten op de volgende maatregelen om in 2030 volledig emissievrij te werken: 

  • Elektrificatie van het wagenpark (lease- en bedrijfswagens) 

  • Elektrificatie van (bouwplaats)materieel 

  • Uitbreiden aantal Bouwhubs in stedelijke gebieden 

  • Verduurzamen van de kantoorlocaties en de bouwplaatsen 

  • Verduurzamen van het woonconcept MorgenWonen 

  • Toepassen van het Materialenpaspoort in onze projecten 

SKAO

De CO2-prestatieladder verplicht elk bedrijf te publiceren over hun uitstoot, reductiemaatregelen en keteninitiatieven. Op de website van SKAO kunt u aanvullende informatie vinden over: 

  • Onze ketenanalyses 

  • Materiële emissies 

  • Sector- en keteninitatieven 

  • Ontwikkelingsprojecten 

Klik hier voor meer informatie 

CO2-reductie

Ons reductiebeleid focust zich met name op het reduceren van uitstoot binnen de vervoerscategorie en het elektriciteitsverbruik. Op concernniveau zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de inkoop van groene stroom uit Nederlandse wind, een energiesoort die geen emissies toegerekend krijgt. Hierdoor wordt de totale CO2-emissie van VolkerWessels gereduceerd en draagt VolkerWessels bij aan het vergroten van de vraag naar duurzaam opgewekte energie.
 
In 2022 is de opwekking van groene stroom via zonnepanelen opnieuw verder toegenomen. Zo is het zonnepark De Wildert in gebruik genomen wat nu voor 20% van de groene stroomvoorziening van VolkerWessels invult, waaronder een deel voor BVGO. En er zijn 25 kantoor- en productielocaties voorzien van zonnepanelen, waarvan onder andere vier toeleverende BVGO-bedrijven.  

De andere grote bijdrage in de reductie is de vergroening van het leasewagenpark van VolkerWessels BVGO. Sinds dat in 2018 ook elektrische auto’s zijn toegevoegd aan de lease-opties neemt het aandeel elektrische auto’s jaarlijks toe, zo ook in 2022. Dat is in lijn met de in 2022 verder aangescherpte doelstellingen van VolkerWessels BVGO ten aanzien van de uitstoot van het wagenpark: 50% elektrisch in 2025 en 100% elektrisch in 2030.
 
Daarnaast neemt van de niet-elektrische autos het aandeel diesels steeds verder af en wordbij de benzine-autosterk gestuurd op een A of een B label, iets waar al sinds 2010 een actief beleid op wordt gevoerd. Hierdoor neemt de uitstoot per gereden  kilometer en dus de CO2-emissie van VolkerWessels BVGO verder af.  

De keten en initiatieven

Samenwerking met de hele keten is een belangrijk onderdeel van het beleid van VolkerWessels BVGO om een positieve bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-emissies in de hele bouwketen. Uit een analyse van deze Scope 3 emissies is gebleken dat de productie van grondstoffen, het gebruik van de gebouwen die VolkerWessels bouwt en de sloop en recycling van deze gebouwen hierin het grootste aandeel hebben. 

De bedrijven van VolkerWessels BVGO zijn, vaak in samenwerking met zusterbedrijven uit het VolkerWessels concern, betrokken bij diverse initiatieven om de bouwwereld te verduurzamen: 

MorgenWonen 

Een diepgaande ketenanalyse van de volledige bouwketen van het bouwconcept MorgenWonen laat overzichtelijk zien welke stappen in de keten de grootste bronnen van CO2-emissie zijn. Voor MorgenWonen is in 2022 een nieuwe ketenanalyse uitgevoerd. Deze conceptwoning heeft een CO2-uitstoot van 41 ton over een levensduur van 75 jaar. Hiermee hebben we een reductie behaald van ruim 30% ten opzichte van de 2014, waar de uitstoot nog 60 ton bedroeg.  Deze reductie is vooral behaald in de ketenstap ‘winning en productie’ van grondstoffen en materialen. 

De komende periode zullen we verder onderzoek doen naar mogelijkheden om het woonconcept verder te verduurzamen. Dat doen we onder andere door in gesprek te gaan met belangrijke stakeholders. Hierbij kijken we niet alleen naar het verlagen van de CO2-uitstoot maar ook naar andere aspecten zoals bijdragen aan biodiversiteit en gezondheid. 

Keteninitiatieven 

VolkerWessels is groot voorstander om met een brede doorsnede van de branche grote stappen te zetten in CO2-reductie en verduurzaming van de bouw. Zo werken we actief aan de ontwikkeling en uitrol van het materialenpaspoort binnen ons concern, nemen we actief deel in het Betonakkoord en hebben we een samenwerking met FSC Nederland om zoveel mogelijk gecertificeerd hout te gebruiken, bestaande bossen te behouden en nieuwe (tinyforest) bossen aan te leggen. 

Downloads