icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Alle bedrijven

CO2-emissie VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling

 

Binnen onze branche is aandacht voor CO2-emissies belangrijker dan ooit. VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO) heeft hiervoor in 2020 weer nieuwe stappen gezet onder andere met het opstellen van nieuwe reductie-doelstellingen voor 2025.

Ieder jaar realiseren wij weer gebouwen met een nog betere energieprestatie dan de gebouwen die we een jaar eerder hebben gerealiseerd. Hierbij is het goed om te erkennen dat energie wordt gebruikt in de hele bouwketen, van het winnen van grondstoffen tot en met het verwerken van de restmaterialen na de sloop van een gebouw.

Om ons eigen aandeel in de bouwketen effectief te reduceren heeft VolkerWessels een actief energiemanagementbeleid dat gericht is op het reduceren van het energieverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-emissie. Daarnaast doen we nieuw onderzoek naar de CO2-emissie in de keten en werken we samen met opdrachtgevers en leveranciers om de uitstoot in de hele keten te reduceren door slimme keuzes te maken in materialen, constructies, installaties en bouwmethoden. Uiteraard willen we ook graag ons eigen huishouden op orde hebben en kijken we kritisch naar ons wagenpark en onze kantoren.

Transparantie helpt ons en onze ketenpartners om inzicht te krijgen in de CO2-emissie en de reductie initiatieven in de hele bouwketen.CO2-emissie VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling

CO2-emissie 2020

 

De CO2-emissie in 2020 van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Nederland bedroeg ruim 18 duizend ton CO2. Dit is absoluut gezien een daling ten opzichte van de uitstoot van ruim 19 duizend ton CO2 (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder) in 2014, het basisjaar. De relatieve uitstoot is (gram CO2 per Euro omzet) met ruim 40% gedaald ten opzichte van het basisjaar. Hiermee hebben we de doelstelling van 10% CO2- reductie per € omzet ten opzichte van het basisjaar 2014 ruimschoots behaald.

Zoals te zien in de toegevoegde grafiek komt het grootste deel van de uitstoot uit ons leasewagenpark en elektriciteitsgebruik. 

In 2020 zijn er door CSR VolkerWessels nieuwe doelstellingen voor 2025 bepaald. Hiervoor streven we een CO2-reductie na van 25% ten opzichte van 2020, het nieuwe basisjaar. Deze doelstellingen geldt zowel voor onze totale uitstoot als voor onze uitstoot door het wagenpark.

SKAO

De CO2-prestatieladder verplicht elk bedrijf te publiceren over hun uitstoot, reductiemaatregelen en keteninitiatieven. Op de website van SKAO kunt u aanvullende informatie vinden over:

  • Onze ketenanalyses,
  • Materiële emissies,
  • Sector- en keteninitatieven,
  • Ontwikkelingsproject. 

Klik hier.

CO2-reductie

Ons reductiebeleid focust zich met name op het reduceren van uitstoot binnen de vervoerscategorie en het elektriciteitsverbruik. Op concernniveau zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de inkoop van groene stroom uit Nederlandse wind, een energiesoort die geen emissies toegerekend krijgt. Hierdoor wordt de totale CO2-emissie van VolkerWessels gereduceerd en draagt VolkerWessels bij aan het vergroten van de vraag naar duurzaam opgewekte energie. Ook het toepassen van zonnepalen, waar mogelijk, heeft in 2019 meer aandacht gekregen. 

De andere grote bijdrage in de reductie is de vergroening van het leasewagenpark van VolkerWessels. Langzaam maar zeker worden steeds meer auto's vervangen door auto's met een A of een B label, waar sinds 2010 een actief beleid op wordt gevoerd. Hierdoor neemt de uitstoot per gereden kilometer en dus de CO2-emissie van VolkerWessels af. Met ingang van 2018 zijn ook elektrische auto's in de lease-opties meegenomen en nieuwe concerndoelstellingen op de uitstoot van het wagenpark gedefinieerd. Hiermee zullen we strikter monitoren op de doelen. 

De keten en initiatieven

Samenwerking met de hele keten is een belangrijk onderdeel van het beleid van VolkerWessels om een positieve bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-emissies in de hele bouwketen. Uit een analyse van deze Scope 3 emissies is gebleken dat de productie van grondstoffen, het gebruik van de gebouwen die VolkerWessels bouwt en de sloop en recycling van deze gebouwen hierin het grootste aandeel hebben.

De bedrijven van VolkerWessels BVGO zijn, vaak in samenwerking met zusterbedrijven uit het VolkerWessels concern, betrokken bij diverse initiatieven om de bouwwereld te verduurzamen:

PlusWonen en MorgenWonen

Een diepgaande ketenanalyse van de volledige bouwketen van zowel PlusWonen als MorgenWonen laat overzichtelijk zien welke stappen in de keten de grootste bronnen van CO2-emissie zijn. Een woning conform het PlusWonen-concept met een EPC van 0,4 heeft over de hele levensduur van 75 jaar een uitstoot van bijna ruim 200 ton CO2. Dit is een reductie van 7% ten opzichte van dezelfde woning 3 jaar geleden. Voor MorgenWonen geldt een uitstoot van slechts 60 ton bij dezelfde levensduur. 

De 2018 is begonnen met de ontwikkeling van een nieuw concept die deze uitstoot nog verder terug moet brengen. PuurWonen is een nieuw woonconcept waarbij volledig is gefocust op circulariteit en gezondheid. Energieneutraal in de gebruiksfase zien wij als standaard. Van dit WoonConcept is een ketenanalyse gemaakt welke te vinden is bij de downloads.

Keteninitiatieven

VolkerWessels is groot voorstander om met een brede doorsnede van de branche grote stappen te zetten in CO2-reductie en verduurzaming van de bouw. Zo werken we actief aan de ontwikkeling en uitrol van materialenpaspoorten binnen ons concern, nemen we actief deel in het Betonakkoord en hebben we een samenwerking met FSC Nederland om bossen te behouden.

Downloads