Bouwen aan een betere levenskwaliteit betekent soms ook (financieel) bijdragen aan maatschappelijke initiatieven of activiteiten. We onderscheiden hierin drie categorieën:

 1. Sponsoring
 2. Donatie
 3. Medewerkersinitiatieven

Sponsoring

Onze ondernemingen hebben zelf (decentraal) de vrijheid om sponsorbijdragen toe te kennen. Zij kunnen hierover rechtstreeks worden benaderd. Ook centraal sponsort VolkerWessels enkele activiteiten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • De sponsoractiviteit ligt in het verlengde van onze bedrijfsactiviteiten;
 • De sponsoractiviteit past bij en/of versterkt onze ambities;
 • Onze medewerkers kunnen zich actief inzetten als vrijwilliger bij het evenement;
 • De sponsoractiviteit is goed georganiseerd en er ligt een kwalitatief goed en reëel sponsorplan (budget, tijd, menskracht);
 • VolkerWessels sponsort geen politiek gerelateerde organisaties.

Aanvragen voor sponsoring kun je indienen via onderstaande button.

Aanvraagformulier

Donatie

VolkerWessels vindt het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en maatschappelijke initiatieven (financieel) te steunen. en. Aanvragen voor donaties worden centraal via ons concernkantoor behandeld. Hierbij gelden in beginsel de volgende uitgangspunten:

 • Het maatschappelijke initiatief ligt in het verlengde van onze bedrijfsactiviteiten;
 • Het maatschappelijke initiatief past bij en/of versterkt onze ambities;
 • Het maatschappelijke initiatief sluit aan bij de wijze waarop VolkerWessels bouwt aan een betere levenskwaliteit.

Aanvragen voor donaties kun je indienen via onderstaande button.

Aanvraagformulier

Medewerkersinitiatieven

Een medewerker die zich inzet voor een doel met een duidelijke maatschappelijke bijdrage, komt in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 250,-. Aan het toekennen van een dergelijke bijdrage verbindt VolkerWessels de volgende voorwaarden:

 • De medewerker is in actieve dienst (uitzendkrachten, gedetacheerden, gepensioneerden en freelancers vallen hier buiten);
 • De medewerker kan één verzoek indienen per jaar;
 • Indien de donatie is toegekend, maakt VolkerWessels de uiteindelijke financiële bijdrage rechtstreeks over naar de betreffende organisatie.

Aanvragen voor bijdragen aan medewerkersinitiatieven kun je indienen via onderstaande button.

Aanvraagformulier

Klimaatbossen

VolkerWessels gaat de komende twee jaar minimaal 500 hectare bos in Nederland klimaatbestendig maken. Door het nemen van slimme maatregelen legt het bos meer CO2 vast en is het bos beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. VolkerWessels doet dit niet alleen maar samen met haar medewerkers. Wil je ook bijdragen aan het klimaatbestendig maken van Nederlandse bossen? Lees hier hoe je mee kunt doen.

Lees meer