HomeOver onsOndernemingsraden

Ondernemingsraden

Via ongeveer vijftig medezeggenschapsorganen praten al onze collega's mee over het beleid van VolkerWessels en haar ondernemingen. De medezeggenschap kent een getrapte structuur met de Centrale Ondernemingsraad (COR) als hoogste orgaan. Alle ondernemingen worden via (gemeenschappelijke) ondernemingsraden of groepsondernemingsraden in de COR vertegenwoordigd. Naast de COR heeft VolkerWessels ook een Europese Ondernemingsraad (EOR) met vertegenwoordigers uit België, Duitsland, Engeland en Nederland.

Centrale Ondernemingsraad

VolkerWessels kent een getrapte medezeggenschapsstructuur met ongeveer 50 medezeggenschapsorganen. Hoewel de ondernemingsraden van een aantal middelgrote en grote ondernemingen rechtstreeks zijn vertegenwoordigd in het hoogste medezeggenschapsorgaan van het concern, de CentraleOndernemingsraad (COR), vindt de vertegenwoordiging vanuit de heel grote ondernemingen plaats via Groepsondernemingsraden of Gemeenschappelijke ondernemingsraden. Daarnaast bestaan er nog enkele clusters van bedrijven, die via een platformconstructie vertegenwoordigd zijn.

 

Takenpakket

Als alle zetels bezet zijn, telt de COR 22 leden. Met de dagelijkse leiding is een dagelijks bestuur belast, bestaande uit de voorzitter, secretaris en vicevoorzitter. Ondersteuning vindt plaats vanuit het ambtelijk secretariaat. De COR heeft de volgende taken:

 

  • Het vertegenwoordigen van het personeel en het overleg voeren met de concernleiding (Raad van Bestuur);
  • Het behartigen van het gemeenschappelijk belang binnen het concern;
  • Het behandelen van onderwerpen die het concernbeleid betreffen en onderwerpen die voor de meerderheid van de ondernemingen op gelijke wijze geregeld worden en waarover op centraal niveau wordt beslist;
  • Aangelegenheden die in het bijzonder één onderneming raken, maar deel uitmaken van een voor het concern belangrijke (organisatie)wijziging.

 

Om te zorgen voor een goede taakverdeling, is een aantal vastecommissies ingesteld. Deze bereiden onderwerpen voor en rapporteren aan de COR, waarna de raad tot besluitvorming komt. Bovendien wordt er gewerkt met werkgroepen, die dezelfde taak als de commissies hebben, maar van tijdelijke aard zijn. De commissies zijn:

 

  • Agendacommissie;
  • Financiële- en Beleidscommissie;
  • Arbeidsvoorwaardencommissie;
  • Commissie Begeleiding Medezeggenschap;
  • PR-Commissie.

 

Contacten

De COR beschikt over diverse netwerken. Zo worden er goede contacten onderhouden met vakbonden, bestuurders, (staf)specialisten, managers en deskundigen, zowel intern als extern. De COR is vertegenwoordigd in het Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger, waarin de grootste Nederlandse bouw- en baggerconcerns vertegenwoordigd zijn. Dit PCOBB is op haar beurt weer vertegenwoordigd in de Stichting MNO (Multinationale Ondernemingsradenoverleg).

Europese Ondernemingsraad

Behalve een Centrale Ondernemingsraad (COR) hebben wij ook een Europese Ondernemingsraad (EOR). Dit overlegorgaan komt vier keer per jaar bijeen, waarbij twee keer overleg wordt gevoerd met de Raad van Bestuur. Behalve drie afgevaardigden uit Nederland, telt de EOR ook een vertegenwoordiger uit Duitsland, België en Engeland.

+