Integriteit

Integriteit is binnen VolkerWessels compromisloos. Integer handelen is niet slechts wenselijk, het is noodzakelijk. Maar we beseffen ook dat het een thema is dat om blijvende aandacht vraagt. Een drietal principes en regelingen dragen bij aan deze aandacht voor integriteit: de VolkerWessels Gedragscode, de Klokkenluidersregeling en  de Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf.

Gedragscode

Gedragscode

Hoe verweven we integriteit in ons dagelijks handelen? De VolkerWessels gedragscode geeft antwoord op deze vraag. De gedragscode bestaat uit de gedragsnormen van VolkerWessels en is afgestemd op de gedragscode van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). De code vervult een praktische rol bij onze dagelijkse bedrijfsvoering zodat iedereen binnen ons concern de regels naleeft.

Melden Vermoeden van Misstanden

VolkerWessels heeft een gedragscode die alle werknemers, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers handvaten geeft professioneel en integer te handelen.

Wij willen dat al onze werknemers in een omgeving kunnen werken die vrij is van discriminatie en illegaal of onethisch handelen. De procedure Melden Vermoeden van Misstanden (Klokkenluidersregeling) biedt de mogelijkheid aan opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers om melding te maken van illegale praktijken of ernstige misstanden bij/door (een medewerker van) VolkerWessels. Met vermoedens van ernstige misstanden wordt bedoeld: fraude, ongewenste omgangsvormen (zoals, discriminatie, racisme, seksuele of andere intimidatie), diefstal, corruptie, omkoping, misbruik van VolkerWessels bezittingen voor persoonlijke doeleinden, misbruik van alcohol of drugs etc.

De Melder die een Vermoeden van Misstand wil melden, wordt aangemoedigd om eerst de betreffende collega hier direct zelf op aan te spreken. Als dit niet kan, is het advies de zaak met de direct leidinggevende van de Melder op te nemen. En daarna nog de interne Compliance Officer, voordat de Melder gebruik maakt van de Vertrouwenslijn. De Vertrouwenslijn is bedoeld als uiterste hulpmiddel als er verder geen andere middelen meer voorhanden zijn om de zaak aan te kaarten of als de Melder volledig anoniem wil blijven.

Het melden van Vermoedens van Misstanden kan anoniem worden gedaan, bij een extern bureau dat de melding doorgeeft aan de Centrale Compliance Officer van VolkerWessels. Deze doet onderzoek naar de melding en zorgt voor terugrapportage naar de Melder. Deze melding kan via de website van speakupfeedback (www.speakupfeedback.eu/web/2esudr) worden gedaan.

Toegangscode: 62397


Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf

Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf

VolkerWessels heeft samen met de zes andere grootste bouwbedrijven van Nederland een serie gedragsregels opgesteld die professioneel, integer, maatschappelijk verantwoord en transparant handelen in de bouw moeten bevorderen.  Het doel is om meer duidelijkheid te scheppen voor alle partners in het bouwproces.

+