HomeOver onsConvenanten

Convenanten

Onze werkzaamheden hebben impact op de bebouwde omgeving en onze samenleving. We voelen ons verantwoordelijk en we vinden het van groot belang onze betrokkenheid te tonen. Daarvoor zoeken we de samenwerking met vele organisaties en initiatieven. VolkerWessels heeft zich verbonden aan:

UNBewusteBouwers.png

UN Global Compact, Verenigde Naties

Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties dat in 2000 in het leven is geroepen om bedrijven, VN-organisaties, vakbonden en maatschappelijk organisaties te verbinden. Het heeft tot doel tien beginselen te bevorderen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding. Global Compact wil een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het helpt het bedrijfsleven bij het verwezenlijken van deze doelstelling.

Door zich te verbinden aan dit initiatief draagt VolkerWessels bij aan de integratie van de tien beginselen in de activiteiten van het wereldwijde bedrijfsleven. VolkerWessels is ook lid van het Nederlandse samenwerkingsverband dat uit Global Compact is voortgekomen; Global Compact Network Netherlands.

 

Meer informatie: https://www.unglobalcompact.org/

 

Bewuste Bouwers

Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. Dat zijn thema’s die, naast de innovaties in techniek, een belangrijke rol innemen bij bouw- en infraprojecten. Een bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving. Een Bewuste Bouwer onderscheidt zich met zijn bouwplaats op dit maatschappelijke vlak.

Als een van de oprichters van Bewuste Bouwers vindt VolkerWessels het belangrijk om een goede buur te zijn voor de omgeving waarin zij werkt. De beleving van een omgeving is niet vast te leggen in wet- en regelgeving. Wel kunnen medewerkers op een bouwplaats zich bewust zijn van hun omgeving en het gedrag richting de omgeving aanpassen. VolkerWessels houdt zich daarbij aan een strikte gedragscode.

 

Meer informatie: http://www.bewustebouwers.nl/

StroomversnellingGrondstoffenakkoord.png

Stroomversnelling

Stroomversnelling is opgericht om nul op de meter verder te brengen en op grote schaal mogelijk te maken voor bestaande bouw en nieuwbouw. Het Stroomversnellingsnetwerk bestaat uit ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en andere betrokken partijen. Stroomversnelling vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning.

VolkerWessels is een van vier bouwers die Stroomversnelling steunen. De bijdrage van VolkerWessels aan de Stroomversnelling is een reeks van renovaties van bestaande gebouwen. Deze zogeheten prototype nul op de meter woningen worden met iedere stap verder ontwikkeld. Aan het einde van het traject levert dit dé perfecte duurzame renovatie van een bestaande woning op. 

 

Meer informatie: http://stroomversnelling.nl/

 

Nationaal Grondstoffenakkoord 

Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan. Daarom hebben 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Door meer bestaande grondstoffen te recyclen en te hergebruiken, zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Voor hergebruik is veel minder energie nodig dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, en worden ook minder broeikasgassen uitgestoten wat beter is voor het klimaat. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland veel minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland.

Als lid van Bouwend Nederland steunt VolkerWessels het Nationaal Grondstoffenakkoord. De ondertekenaars maken concrete plannen om de omslag naar een circulaire economie te bespoedigen. Daarin komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.

 

Meer informatie: https://www.circulaireeconomienederland.nl/grondstoffenakkoord/default.aspx

Madaster FSC.png

Madaster

Madaster is een onafhankelijk publiek platform voor particulieren, bedrijven en overheden. Doel van het platform is om voor elk object een digitaal materialenpaspoort te realiseren. In dit document staan de producten en grondstoffen van een gebouw of project opgenomen. De circulaire waarde van de objecten wordt uiteengezet in het paspoort. 

VolkerWessels levert als één van de ‘founding fathers’ zowel financieel als inhoudelijk een bijdrage aan de ontwikkeling van deze revolutionaire en onafhankelijke methode om circulariteit in projecten inzichtelijk te maken. VolkerWessels vindt deelname belangrijk om versnelling aan te brengen in de transitie naar een circulaire economie. Door vanuit de markt te komen met initiatieven die werken, kan Nederland verder verduurzamen.

 

Meer informatie: https://madaster.com/

 

Bouw en Hout convenant, FSC Nederland

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Duurzame bedrijven uit de bouw- en houtsector slaan de handen ineen om gecertificeerd hout vanzelfsprekend te maken in Nederland. Hiermee gaan zij een stap verder dan de Europese Houtverordening die sinds 2013 de import van illegaal hout moet tegengaan. Legaal gekapt hout is namelijk niet hetzelfde als duurzaam hout. VolkerWessels heeft zich daarom bij dit convenant aangesloten.

 

Meer informatie: http://www.fsc.nl/nl-nl

Duurzame Logistiek Nieuwe Draaien.png

Innovatieprogramma Duurzame Logistiek

Duurzame Logistiek is een innovatieprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met ondernemersorganisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en VNO-NCW, de stichting Natuur en Milieu en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken. Doel van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek is het Nederlandse bedrijfsleven helpen zijn logistiek en transport efficiënter en duurzamer in te richten. Dat is nodig, omdat Nederland tegen de grenzen aanloopt van milieu en bereikbaarheid.

Zonder een goede vervoersfunctie is een economie als de onze niet mogelijk. Maar je kunt er wel veel efficiënter en slimmer mee omgaan dan nu vaak het geval is. VolkerWessels ziet hier ook het belang van in. Door productieprocessen Logistiek kan efficiënter door beter plannen, lading combineren, samenwerken. Compact, slim en zuinig: daar word je als bedrijf beter van en het is goed voor de maatschappij. 

Meer informatie: https://www.connekt.nl/home/

 

Het Nieuwe Draaien

Zowel in de grond-, weg- en waterbouw, vastgoed als in de agrarische sector worden grote hoeveelheden brandstof gebruikt door mobiele werktuigen. Mobiele werktuigen stoten tezamen ruim 2 Megaton CO² per jaar uit. Deze machines leveren een bijdrage van 8% aan de CO²-uitstoot van het verkeer in Nederland. Zowel in binnenstedelijk als landelijk gebied levert dit geluids- en stankoverlast en gezondheidsproblemen op. Vandaar dat bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties door de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ de handen ineenslaan om de CO²-uitstoot te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

VolkerWessels is een van de partijen die met de ondertekening invulling geven aan de afspraken in het SER-Energieakkoord om Het Nieuwe Draaien en duurzame groei te stimuleren.

 

Meer informatie: http://www.greendeals.nl/green-deal-het-nieuwe-draaien-getekend/

Green Deal Netwerk Betonketen.png

Green Deal Beton

De 'Green Deal verduurzaming betonketen' is een afspraak tussen bedrijven en de overheid om de gehele betonketen te verduurzamen. De overheid heeft toegezegd eventuele belemmeringen die verduurzaming in de weg staan (wet- en regelgeving) weg te nemen.

Als grootgebruiker van grondstoffen zoals beton vindt VolkerWessels het belangrijk om hier zo duurzaam mogelijk mee om te gaan. Hergebruik van grondstoffen speelt hierbij een grote rol.

 

Meer informatie: https://mvonederland.nl/sector/beton-en-cement

 

 Netwerk Betonketen

Netwerk Betonketen realiseert de toepassing van CO²-arm en circulair beton. In het betonconvenant ‘Beton in een circulaire economie’ spreken gemeenten en marktpartijen af om zich in te zetten voor CO²-arm en circulair beton. Zo streven ze per direct naar 100% hergebruik van vrijkomende grondstoffen en naar toepassing van minimaal 30% hergebruikt beton in nieuw beton in 2020. Om de CO² uitstoot te verminderen is het streven een reductie te bereiken van 30% in 2020.

 VolkerWessels heeft zich ook bij het Netwerk Betonketen aangesloten. Samen met betrokken gemeenten wordt beton duurzamer ingekocht. Daarnaast wordt bij sloopprojecten het materiaal beter gescheiden zodat het hergebruikt kan worden.

 

Meer informatie: http://www.betonketen.nl/

Entrance TKI.png

EnTranCe

EnTranCe (Energy Transition Centre) is de proeftuin voor toegepast onderzoek naar energie en energietransitie. De proeftuin is gevestigd op Zernike Campus Groningen en maakt deel uit van de Energy Academy Europe. Hier bouwt het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van morgen. Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. EnTranCe wil een entree zijn om van goede, creatieve ideeën en voorstellen op energiegebied succesvolle projecten en producten te maken.

Door de betrokkenheid bij EnTranCe blijft VolkerWessels op de hoogte van en betrokken bij de nieuwste duurzame ontwikkelingen op het gebied van energieproducten en de energiemarkt. Hierdoor kan VolkerWessels zich blijven ontwikkelen en aanhaken bij de verduurzaming van de elektriciteitsmarkt. In dit kader is VolkerWessels iCity ook betrokken bij 2 a Good Life. Dit initatief verbindt partijen en faciliteert innovatie voor energietransitie in Nederland. Het programma biedt actieve ondersteuning van de route naar een duurzame samenleving waarin energieneutraliteit uitgangspunt is, consumenten energiekeuzevrijheid krijgen, en huidige innovaties en ontwikkelingen op het gebied van energietransitie worden samengebracht en elkaar kunnen versterken.

 

Meer informatie: http://www.zernikecampusgroningen.nl/entrance / https://www.2agoodlife.nl/

 

TKI Dinalog

TKI (Top consortium Kennis en Innovatie) is de samenwerking waarin Dinalog, TNO en NWO gezamenlijk optrekken in het aanjagen van innovatie in de logistiek. Dinalog werd omgevormd tot TKI-Dinalog om één helder loket te vormen richting het bedrijfsleven voor deze samenwerking. De missie van de Topsector Logistiek liegt er niet om: in 2020 willen we als de beste logistieke sector van de wereld zijn. VolkerWessels draagt hier actief aan bij via een pilot project. Zo dient de logistieke BouwHUB als proeftuin waar data wordt verzameld.

Het samenwerkingsverband wil op een structurele manier de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid verbeteren. VolkerWessels draagt hier aan bij door kennis en ervaring beschikbaar te stellen.

 

Meer informatie: https://www.dinalog.nl/

Normaalste Zaak Lerend Platforrm Energie.png

De Normaalste Zaak

 

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van bijna 500 MKB-ondernemers én grote werkgevers. Samen wordt er gebouwd aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil werken welkom is.

Bedrijven die inclusief ondernemen hebben een voorsprong. In een krapper wordende arbeidsmarkt vormen mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen een welkome aanvulling. In sommige branches is de krapte al actueel, anderen zullen volgen. De nieuwe generatie werknemers en consumenten vragen steeds vaker om inclusief en betrokken ondernemerschap. En de overheid stelt inclusief ondernemen (social return) steeds vaker als voorwaarde voor het verstrekken van opdrachten.

Als partner deelt VolkerWessels de ambitie van de Normaalste Zaak; groeien naar een inclusieve onderneming waar mensen met een arbeidsbeperking volwaardig deel van uitmaken.
Een ‘inclusieve werkgever’ biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hij kan omgaan met verschillen tussen mensen en benut de meerwaarde van diversiteit in zijn bedrijf.

 

Meer informatie: https://www.denormaalstezaak.nl/

 

Lerend platform Energie en Omgeving

De energietransitie leidt tot veranderingen in het Nederlandse landschap. Windparken, zonnepanelen op daken en velden, maar ook infrastructuur voor het transport en de opslag van duurzame energie, zijn zichtbaar in de leefomgeving. Voor de maatschappelijke acceptatie van deze concrete, ruimtelijke gevolgen van de energietransitie, is zorgvuldig omgevingsmanagement een vereiste. De energiesector, maatschappelijke organisaties en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu bundelen daarom hun kennis in het Lerend platform Energie en Omgeving (LEO).

LEO stimuleert de ontwikkeling en de toepassing van het vakgebied omgevingsmanagement voor de energiesector. LEO verbindt een breed netwerk van specialisten en ontsluit vaktechnische inzichten die direct toepasbaar zijn in projecten. Kennisuitwisseling verbetert de kwaliteit van de planvorming, verhoogt de acceptatiegraad en verkort daarmee de doorlooptijd. VolkerWessels draagt hier aan bij.

 

Meer informatie: http://bit.ly/2vPeqrY

+