icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Alle bedrijven

CO2-emissie VolkerWessels Bouw & Vastgoed Nederland

Binnen onze branche zijn milieu- en natuuronderwerpen van groot belang. Zo is de aandacht in de markt voor CO2-reductie in 2015 onverminderd hoog gebleven. VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO) heeft hiervoor in 2015 weer nieuwe stappen gezet.

Ieder jaar realiseren wij weer gebouwen met een nog betere energieprestatie dan de gebouwen die we een jaar eerder hebben gerealiseerd. Hierbij is het goed om te erkennen dat energie wordt gebruikt in de hele bouwketen, van het winnen van grondstoffen tot en met het verwerken van de restmaterialen na de sloop van een gebouw.

Om ons eigen aandeel in de bouwketen effectief te reduceren heeft VolkerWessels een actief energiemanagementbeleid dat gericht is op het reduceren van het energieverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-emissie. Daarnaast doen we nieuw onderzoek naar de CO2-emissie in de keten en werken we samen met opdrachtgevers en leveranciers om de uitstoot in de hele keten te reduceren door slimme keuzes te maken in materialen, constructies, installaties en bouwmethoden.

Transparantie helpt ons en onze ketenpartners om inzicht te krijgen in de CO2-emissie en de reductie initiatieven in de hele bouwketen.

CO2-emissie VolkerWessels Bouw & Vastgoed Nederland

CO2-emissie 2015

De CO2-emissie in 2015 van VolkerWessels Bouw & Vastgoed Nederland bedroeg ruim 19 duizend ton CO2. Dit is absoluut gezien een stijging ten opzichte van de uitstoot van ruim 18 duizend ton CO2 (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder) in 2014, het basisjaar.  Er moet opgemerkt worden dat ook de omzet van de sector gestegen is van ruim 1,3 miljard naar 1,6 miljard. Een dergelijke stijging betekent meer (bouw)activiteiten welke CO2-uitstoot tot gevolg hebben. We zien dan ook dat alle categoriën een stijging laten zien. De relatieve CO2-uitstoot laat wél een daling zien, van 14 gram CO2/Euro omzet naar 11,6 gram. Met deze reductie zitten we ruim op de doelstelling.

Zoals in de grafiek te zien is zijn elektriciteit en leaseauto's de twee belangrijkste bronnen van COemissie. Hierop ligt dan ook de focus in het reductiebeleid. 

Een deel van de toename is te verklaren door de fluctuatie van het elektriciteitverbruik op projecten. In 2015 zijn een aantal grote projecten in hun afrondende fase geweest waarin altijd veel elektriciteit wordt gebruikt. 

Steeds meer VolkerWesselsbedrijven stappen over op in Nederland geproduceerde windenergie. Deze groene stroom heeft een veel lagere CO2-uitstoot per kWu dan grijze stroom. Hierdoor wordt de totale CO2-emissie van VolkerWessels gereduceerd en draagt VolkerWessels bij aan het vergroten van de vraag naar duurzaam opgewekte energie. 

De laatste grote bijdrage in de reductie is de vergroening van het leasewagen park van VolkerWessels. Langzaam maar zeker worden steeds meer auto's vervangen door auto's met een A of een B label, waar sinds 2010 een actief beleid op wordt gevoerd. Hierdoor neemt de uitstoot per gereden kilometer en dus de CO2-emissie van VolkerWessels af. In 2016 wordt het beleid nogmaals tegen het licht gehouden om te kijken hoe we de reductie sneller kunnen inzetten.

CO2-reductie

VolkerWessels heeft als doel in 2020 een CO2-reductie te halen van 10% per Euro omzet ten opzichte van de uitstoot van 2014. VolkerWessels BVGO neemt deze doelstelling over. Deze reductiedoelstelling geldt dus voor de werkmaatschappijen die onderdeel zijn van de sector Bouw & Vastgoed ontwikkeling. De voortgang op de reductiedoelstelling wordt per bedrijf gerapporteerd waaruit cumulatief de CO2-uitstoot en reductie van VolkerWessels BVGO behaald wordt.

De uitstoot in 2014 kwam uit op 14 gram CO2/Euro omzet. In 2015 bedroeg deze 11,6 gram. Een reductie van17%.

 

 

CO2-emissie in de bouwketen: Inzicht, Participatie en keteninitiatieven

Samenwerking met de hele keten is een belangrijk onderdeel van het beleid van VolkerWessels om een positieve bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-emissies in de hele bouwketen. Uit een analyse van deze Scope 3 emissies is gebleken dat de productie van grondstoffen, het gebruik van de gebouwen die VolkerWessels bouwt en de sloop en recycling van deze gebouwen hierin het grootste aandeel hebben.

De bedrijven van VolkerWessels BVGO zijn, vaak in samenwerking met zusterbedrijven uit het VolkerWessels concern, betrokken bij diverse initiaiteven om de bouwwereld te verduurzamen:

PlusWonen en MorgenWonen

Een diepgaande ketenanalyse van de volledige bouwketen van zowel PlusWonen als MorgenWonen laat overzichtelijk zien welke stappen in de keten de grootste bronnnen van CO2-emissie zijn. Een woning conform het PlusWonen-concept met een EPC van 0,4 heeft over de hele levensduur van 75 jaar een uistoot van bijna ruim 200 ton CO2. Dit is een reductie van 7% ten opzichte van dezelfde woning 3 jaar geleden. Voor MorgenWonen geldt een uitstoot van slechts 60 ton bij dezelfde levensduur. Door de komende jaren met leveranciers en gebruikers te gaan werken aan het verder verbeteren van het ontwerp en de toepassing van duurzame energie, willen wij de uitstoot nog verder terugbrengen.


Green Deal Beton
het initiatief van MVO Nederland om samen met de betonketen een Green Deal Beton aan te gaan om de hele betonketen te verduurzamen. In dit initiatief wordt samen met brancheverenigingen, betonproducenten, aannemers en de Nederlandse Overheid gewerkt aan een het ontwikkelen van duurzaamheid doelstellingen voor 2020 en 2050, waar de deelnemers zich aan zullen commiteren. Dit programma heeft een looptijd van ten minste vier jaar en wordt gefaciliteerd en begeleid door MVO Nederland.

 

Downloads