Integriteit

Integriteit is een thema dat om blijvende aandacht vraagt. Bewustwording van de wenselijkheid en noodzaak van integer handelen heeft continu onze nadrukkelijke aandacht. VolkerWessels beschikt over een gedragscode, volgt de richtlijnen die er staan voor het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidenregeling) en heeft samen met een aantal andere bouwondernemingen de Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf opgesteld.

Gedragscode
De gedragscode van VolkerWessels

Gedragscode

De gedragsnormen die VolkerWessels hanteert zijn vastgelegd in een gedragscode en zijn afgestemd op de gedragscode zoals ontwikkeld door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). VolkerWessels wil dat deze gedragscode in de praktijk meer is dan een verzameling regels. De code is bedoeld om een praktische rol te spelen bij de dagelijkse bedrijfsvoering, waarbij ieder van VolkerWessels deze regels naar letter en geest naleeft.

Klokkenluiderregeling

Alle medewerkers van VolkerWessels, ongeacht hun functie, kunnen melding maken van vermoedens van misstanden binnen VolkerWessels. Een dergelijke melding heeft geen gevolgen voor (de positie van) de melder, indien de melding volgens de speciaal hiervoor opgestelde procedure heeft plaatsgevonden. De procedure en de, uit de melding, voortvloeiende acties staan hieronder aangegeven.

LPOB

Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf

De zeven grootste Nederlandse bouwbedrijven hebben leidende principes vastgesteld om professionele samenwerking en ketenverantwoordelijkheid in de bouw te bevorderen. Doel is om meer duidelijkheid te scheppen voor alle partners in het bouwproces en houvast te bieden aan gespecialiseerde aannemers, toeleveranciers, installateurs, inkopers en contractmanagers.

Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI en VolkerWessels hebben de handen ineen geslagen om in te spelen op de vraag naar een meer maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering in de bouw en hebben de ambitie een impuls te geven aan duurzame samenwerking in de sector.

De zeven ondernemingen hebben op basis van de leidende principes een serie gedragsregels opgesteld. Deze bieden het opdrachtgevend bouwbedrijf, de gespecialiseerde aannemer, de opdrachtgever en andere in het bouwproces betrokken partners een uitgangspunt voor professioneel, integer, maatschappelijk verantwoord en transparant handelen. Het behalen van een succesvol eindresultaat wordt daarbij beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het opdrachtgevende bouwbedrijf zorgt dat er verantwoord, veilig en duurzaam gewerkt en uitgevoerd kan worden, terwijl van toeleverancier en opdrachtnemer wordt gevraagd dat de kwaliteit van diensten en producten bijdraagt aan een verantwoord (bouw)proces en eindresultaat. De zeven initiatiefnemers realiseren zich dat de naleving van alle gedragsregels in de praktijk niet van de ene dag op de ander doorgevoerd zal zijn. Wel is het de ambitie om deze uitgangspunten binnen de bedrijven verder in te vullen. De bedrijven nemen de leidende principes op in de eigen bedrijfsvoering. Brancheorganisatie Bouwend Nederland is verheugd over het initiatief en zal de principes actief onder haar leden uitdragen.

+